01.විද්‍යාව - ii ව්‍යුහගත රචනා (11 ශ්‍රේණිය)

11 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව


කාලය තත්පර (විනාඩි 20කි)

1200
I am a Question???
I am an answer.
I am an answer.
I am an answer.
I am an answer.
I am the explanation to the answer.

ව්‍යුහගත රචනා
ii - පත්‍රය


සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට ඔබට කාලයක් ලැබේ.

Here's how you did.

Question You answered The correct answer Status

0 Comments:

Post a Comment

Scroll To Top